Sab Kuch Allah ki Taraf se Hota Hai – Dr. Ameena Coxon, England

Allah hi Hidayat hai ki Usne Mujhe Sachchi Raah Dikhai – Jes’son Kruz
May 5, 2016
Bible mein Paghamber Muhammad(saw) ki Bhavishyawani ki Gayee Hai – Reverend George Anthony Swami, Sri Lanka
May 5, 2016