Allah hi Hidayat hai ki Usne Mujhe Sachchi Raah Dikhai – Jes’son Kruz

Mujhe Ab Siwaye Allah ke, Kisi se Dar Nahin Raha – Puja Lamba
May 4, 2016
Sab Kuch Allah ki Taraf se Hota Hai – Dr. Ameena Coxon, England
May 5, 2016