“Agar Hum Qur’an Par Amal Nahin Kar Rahen Hain to Sochchna Hoga Ki…..” – Muhammad Zahid

Weekly Dars-e-Qur’an (Ladies) Friday, 17th June 2016
June 16, 2016
Weekly Dars-e-Qur’an (Ladies) Friday, 22nd December 2017
December 20, 2017